Chương 12:Đái Trứ Không Gian Thượng Đại Học

Sự Kiện Cẩu Huyết (ý Nói Những Việc Lặp Đi Lặp Lại Chán Ngắt, Tẻ Nhạt) Của Thước Nhạc

Bạn cảm thấy chương này như thế nào?
❛ Website dành cho những tín đồ truyện chữ có niềm đam mê bất diệt với truyện. ❜